Polityka prywatności

Zbieranie informacji

Informacje osobiste

AgroJurek może poprosić użytkownika o podanie informacji osobistych w przypadku rejestracji użytkownika, realizacji płatności, brania udziału w konkursie lub loterii albo odwiedzania strony wymagającej autoryzacji. Te informacje osobiste mogą obejmować nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika, nazwę domeny, adres URL, adres korespondencyjny i numer telefonu. AgroJurek mogą też interesować dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, kod pocztowy, wykształcenie, system operacyjny, preferencje i zakres zainteresowań użytkownika oraz to, czy jest osobą prywatną, czy reprezentuje firmę. Rezygnacja z zarejestrowania się i podania tych informacji nie przeszkadza w korzystaniu z większości obszarów witryny internetowej AgroJurek.

Informacje o konfiguracji systemu

Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową AgroJurek lub korzysta z usług online tej firmy, w dziennikach serwerów są automatycznie zbierane pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera użytkownika. Te informacje mogą obejmować adres IP, informacje w plikach cookie, identyfikator GUID, informacje o komputerze i systemie operacyjnym, opis i sposób używania podłączonych produktów firmy AgroJurek, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu, informacje o dostawcy usług i adresy witryn internetowych, z których nastąpiło przekierowanie.

Informacje o korzystaniu z witryny internetowej

AgroJurek i jej zewnętrzni dostawcy usług śledzą informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, o sposobie korzystania z witryny internetowej AgroJurek, stosując pliki cookie, identyfikatory GUID, znaczniki internetowe i zbiorcze sygnały internetowe. Śledzą też dane dotyczące nawigacji (pliki dzienników, dzienniki serwerów i tzw. strumienie kliknięć). Dzięki temu AgroJurek wie, jak użytkownik korzysta z jej usług w trybie online, i za jego zgodą może powiązać tę wiedzę z informacjami osobistymi w celu odpowiedniego dostosowania udostępnianej zawartości. Są również zbierane informacje o adresie URL wcześniej odwiedzonej witryny internetowej oraz o godzinach korzystania z witryny internetowej AgroJurek. Ponadto są śledzone strony odwiedzane w ramach tej witryny internetowej oraz szczegóły wszelkich transakcji (pobieranie plików, zamówienia, żądania i polecenia). Przeglądarkę można skonfigurować do powiadamiania użytkownika o wysyłaniu pliku cookie albo odmawiania obsługi plików cookie lub usuwania ich, ale w takim przypadku pewne funkcje witryny internetowej AgroJurek mogą nie działać.

Sposób korzystania z informacji

Informacje osobiste

Za wyraźną zgodą użytkownika AgroJurek zbiera i integruje jego informacje osobiste, a następnie używa ich do ulepszania i personalizowania obsługi swojej witryny internetowej, produktów i usług. AgroJurek korzysta z tych informacji do komunikowania się z użytkownikiem za pośrednictwem Internetu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonu wyłącznie po udzieleniu przez niego wyraźnej zgody na taką komunikację. Jedynym wyjątkiem od tych Zasad są wiadomości e-mail usług informujące użytkownika o przerwach w działaniu systemu, problemach dotyczących oferty, zawierające przypomnienia haseł itp. Ponadto na podstawie podsumowanych danych anonimowych są tworzone statystyki i raporty do różnych celów biznesowych. AgroJurek może tworzyć podsumowania danych anonimowych i udostępniać dane anonimowe partnerom marketingowym w celu oferowania wszystkim klientom możliwie najatrakcyjniejszych produktów i usług oraz ulepszania zawartości i usług.

Sporadycznie AgroJurek zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług w jej imieniu, takich jak obsługa i dostarczanie przesyłek, obsługa klienta, przetwarzanie transakcji oraz wykonywanie analiz statystycznych usług AgroJurek. Te firmy otrzymują tylko informacje osobiste (takie jak adres e-mail) potrzebne do udostępniania określonego rodzaju usług. Dostawcy usług AgroJurek są zobowiązani do zachowania poufności informacji użytkowników i nie mogą ich używać w żadnych innych celach.

Od czasu do czasu AgroJurek uzupełnia informacje zbierane w witrynie o informacje uzyskane drogą inną niż elektroniczna lub od innych podmiotów. Te informacje są używane do precyzyjniejszego określania profilu klienta i do gromadzenia biznesowych informacji kontaktowych. Takie informacje uzupełniające są więc powiązane z firmowymi informacjami kontaktowymi, a w niektórych przypadkach z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby.

Wiadomości e-mail

AgroJurek okresowo wysyła do zarejestrowanych użytkowników wiadomości e-mail z informacjami o swoich usługach. W wysyłanej wiadomości e-mail może zostać użyty obrazek o nazwie „single pixel GIF”, który pozwala przystosować format wiadomości do możliwości komputera adresata. Za pomocą tej technologii jest też określana łączna liczba osób, które otwierają wiadomości wysłane przez AgroJurek. Gdy użytkownik inicjuje odpowiedź, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail, następuje przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej. Odpowiedź jest rejestrowana, a następnie używana w celu dostarczania użytkownikowi materiałów lepiej dopasowanych do jego zainteresowań.

Ujawnianie informacji

AgroJurek zachowuje poufność informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Nie ujawnia ich osobom trzecim ani podmiotom, które nie muszą mieć do nich dostępu, chyba że zajdą określone okoliczności. Poniżej wyszczególniono dodatkowe okoliczności, w jakich AgroJurek może udostępniać informacje osobiste użytkownika:

AgroJurek ujawnia adres e-mail użytkownika innym użytkownikom, jeżeli jest on użytkownikiem poleconym. W takim przypadku adres e-mail użytkownika zostaje ujawniony wyłącznie użytkownikowi, który bezpośrednio polecił użytkownika oraz użytkownika, który polecił użytkownika bezpośrednio polecającego. Zgodnie z tym adres e-mail użytkownika jest ujawniany maksymalnie dwóm innym użytkownikom. Jeżeli użytkownik jest użytkownikiem polecającym, jego adres jest ujawniany użytkownikom bezpośrednio przez niego poleconym (poziom 1) oraz użytkownikom pośrednio przez niego poleconym (poziom 2).

Niektórzy pracownicy, niezależni podwykonawcy i dostawcy usług AgroJurek mogą mieć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wspierania AgroJurek w prowadzeniu działalności. Ci pracownicy i podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa. Dostęp do tych informacji mogą mieć filie, przedstawicielstwa i zewnętrzni dostawcy usług AgroJurek w okolicznościach uznanych przez firmę za uzasadnione.

AgroJurek może ujawnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innej firmie w przypadku planowanego połączenia z tą firmą lub przejęcia przez nią, a także dowolnej organizacji zaangażowanej w połączenie, przekazywanie lub sprzedaż własności czy podmiotów AgroJurek. Przed ujawnieniem danych umożliwiających identyfikację użytkownika z innych przyczyn AgroJurek uzyska najpierw jego zgodę, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenia kliknięciem, możliwości niewyrażenia zgody drogą elektroniczną lub w inny sposób. Jeśli użytkownik umieści jakiekolwiek informacje w publicznym obszarze witryny internetowej AgroJurek, na przykład w pokojach rozmów albo na tablicach wiadomości, będą one publicznie dostępne oraz mogą zostać ponownie wykorzystane i opublikowane przez AgroJurek według jej uznania i zgodnie z Warunkami użytkowania. Te informacje mogą zostać ujawnione w celu ochrony praw i własności AgroJurek, w tym jej witryn internetowych.

AgroJurek może również udostępnić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w odpowiedzi na żądania organów ścigania, decyzje sądu lub inne procesy prawne lub w przypadku gdy uzna, że takie ujawnienie jest niezbędne do zbadania, uniknięcia lub zwalczenia nielegalnych działań, oszustw, zagrożeń fizycznych, które mogą dotyczyć użytkownika lub innych osób, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, a także z innych powodów uzasadnionych obowiązującym prawem lub przepisami. Organizacja, która na mocy jednego z wyżej podanych uwarunkowań uzyska dostęp do informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, zostanie zobowiązana przez AgroJurek do przestrzegania ujętych w tych Zasadach warunków dotyczących ochrony i obsługi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Zakaz ujawniania

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej AgroJurek nie będzie ujawniać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez jego wyraźnej zgody. Ponadto AgroJurek nie będzie udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden inny sposób ujawniać informacji osobistych użytkownika, listy adresów e-mail ani listy adresów pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.

Ochrona informacji

Zbierane w tej witrynie informacje osobiste mogą być przechowywane i przetwarzane w Polsce oraz innych krajach, w których AgroJurek ma lub będzie miała swoje filie, przedstawicielstwa i agencje. AgroJurek dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji osobistych użytkownika. Stosowanych jest wiele przeróżnych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony informacji osobistych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Informacje osobiste są na przykład przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach.

Menu

QR code

Settings

Click for more products.
Nie znaleziono produktów.

Udostępnij